Zalecenia dla pacjentów

INFORMACJA PRAWNA

INFORMACJA PRAWNA

MED HOLDING Spółka Akcyjna, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357904 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542700833, REGON:241552141, o kapitale zakładowym w wysokości 10.697.015,85zł (kapitał wpłacony w wysokości 10.697.015,85zł), niniejszym – stosownie do przepisu art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), informuje o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w ich posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji Akcjonariusze mogą składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021r., przy czym zaleca się , aby złożenia akcji nastąpiło z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za Akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Niniejsza informacja, jest informacją o piątym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji.

Spółka jednocześnie informuje, że stosowanie do regulacji art. 16 powołanej na wstępie ustawy, wystosowała wezwania do Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

MED HOLDING Spółka Akcyjna, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357904 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542700833, REGON:241552141, o kapitale zakładowym w wysokości 10.697.015,85zł (kapitał wpłacony w wysokości 10.697.015,85zł), niniejszym – stosownie do przepisu art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), informuje o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w ich posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji Akcjonariusze mogą składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021r., przy czym zaleca się , aby złożenia akcji nastąpiło z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za Akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Niniejsza informacja, jest informacją o czwartym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji.

Spółka jednocześnie informuje, że stosowanie do regulacji art. 16 powołanej na wstępie ustawy, wystosowała wezwania do Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

MED HOLDING Spółka Akcyjna, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357904 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542700833, REGON:241552141, o kapitale zakładowym w wysokości 10.697.015,85zł (kapitał wpłacony w wysokości 10.697.015,85zł), niniejszym – stosownie do przepisu art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), informuje o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w ich posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji Akcjonariusze mogą składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021r., przy czym zaleca się , aby złożenia akcji nastąpiło z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za Akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Niniejsza informacja, jest informacją o trzecim wezwaniu do złożenia dokumentów akcji.

Spółka jednocześnie informuje, że stosowanie do regulacji art. 16 powołanej na wstępie ustawy, wystosowała wezwania do Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

MED HOLDING Spółka Akcyjna, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357904 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542700833, REGON:241552141, o kapitale zakładowym w wysokości 10.697.015,85zł (kapitał wpłacony w wysokości 10.697.015,85zł), niniejszym – stosownie do przepisu art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), informuje o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w ich posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji Akcjonariusze mogą składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021r., przy czym zaleca się , aby złożenia akcji nastąpiło z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za Akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Niniejsza informacja, jest informacją o drugim wezwaniu do złożenia dokumentów akcji.

Spółka jednocześnie informuje, że stosowanie do regulacji art. 16 powołanej na wstępie ustawy, wystosowała wezwania do Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

MED HOLDING Spółka Akcyjna, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357904 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542700833, REGON:241552141, o kapitale zakładowym w wysokości 10.697.015,85zł (kapitał wpłacony w wysokości 10.697.015,85zł), niniejszym – stosownie do przepisu art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), informuje o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w ich posiadaniu.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji Akcjonariusze mogą składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Jednocześnie Spółka informuje, że złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021r., przy czym zaleca się , aby złożenia akcji nastąpiło z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za Akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Niniejsza informacja, jest informacją o pierwszym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji.

Spółka jednocześnie informuje, że stosowanie do regulacji art. 16 powołanej na wstępie ustawy, wystosowała wezwania do Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: (32) 602 71 01.
bądź mailowy: sekretariat@medholding.eu
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30–15.30