Zalecenia dla pacjentów

Projekty unijne

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Poniżej znajdują się aktualne PROJEKTY.


UMOWY O PARTNERSTWIE

W dniu 28.07.2020 została zawarta na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07 z późn. zm) „Umowa o partnerstwie” pomiędzy:

MED Holding Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (40-073), przy ul. Strzeleckiej 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000357904, posiadająca numer NIP: 9542700833, numer REGON: 241552141,
a Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 w Katowicach (40-074), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096116, nr NIP 6342299376, REGON: 276201240 w imieniu którego działa:
a Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, ul Asnyka 2, (43-140) Lędziny, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000066099, NIP 6462391802, REGON 272787124

na rzecz realizacji projektu pn. „e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznymim. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz e usług w podmiotach partnerskich”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na zdrowie Urologia!

ZOBACZ WIĘCEJ

Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach

ZOBACZ WIĘCEJ

e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich

ZOBACZ WIĘCEJ

Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach poprzez zakup sprzętu do leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych

ZOBACZ WIĘCEJ

Poprawa jakości i dostępności procedur onkologicznych w zakresie urologii w regionie Górnego Śląska w oparciu o Specjalistyczną Poradnię Urologiczną Med Holding S.A. w Katowicach

ZOBACZ WIĘCEJ

Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

ZOBACZ WIĘCEJ

Praca na zdrowie

ZOBACZ WIĘCEJ

Praca na zdrowie Plus

ZOBACZ WIĘCEJ